Categorii
app.png
Achizitii SEAP

Politica de confidentialitate

Nota de informare a clientilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora de catre S.C. TOPSEM CRIS SRL, cu sediul in TOPOLOG, Str. 1 Decembrie, nr. 87, cam. 1, jud. TULCEA. tel: 0764.488.535; email: office@topsem.ro.

1. Informații Generale
    Prezenta nota privind protecția datelor va este adresata pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și la drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, in continuare „Regulament”. Noi, S.C. TOPSEM CRIS SRL, reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastră. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa sediului social sau pe email la adresa office@topsem.ro.
2. Categoriile de date prelucrate de catre S.C. TOPSEM CRIS SRL.
    Prelucrăm automat si manual următoarele date cuprinse în solicitările si informările dumneavoastră către noi: numele și prenumele, domiciliul, CNP, adresa de livrare, telefon, email.
3. Scopul prelucrării datelor
    Datele de identificare (nume, adresa domiciliu, CNP) sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale legate de plata produselor pe care le-am furnizat. Numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail, sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament pentru comunicarea cu dvs. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
4. Stocarea datelor
    Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Având în vedere specificul si scopul prelucrării datelor personale, perioada de păstrare a acestora este cea prevăzută de legile interne.
5. Destinatarii datelor personale
    S.C. TOPSEM CRIS SRL poate furniza datele dumneavoastră altor companii (curierat, servicii de contabilitate) cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
6. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către S.C. TOPSEM CRIS SRL
    În calitate de persoane vizate, ale căror date sunt prelucrate în condițiile descrise mai sus, aveți următoarele drepturi:
• de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, având dreptul de a obține din partea S.C. TOPSEM CRIS SRL o confirmare că prelucrează sau nu datele care vă privesc;
• de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
• de a solicita și de a obține ștergerea datelor care vă privesc (dreptul de a fi uitat), fără întârzieri nejustificate, când scopul pentru care au fost colectate nu mai există sau în alte situații prevăzute de art. 17 din Regulament (datele nu mai sunt necesare, persoana vizată își retrage consimțământul sau se opune la prelucrare, prelucrarea a fost ilegala, se impune ștergerea datelor pentru respectarea unei obligații legale). Acest drept nu se poate exercita în anumite situații, de ex. în situația în care prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale a S.C. TOPSEM CRIS SRL, pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță);
• de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
• de a solicita portarea datelor, adică de a primi datele care vă privesc în situația in care prelucrarea acestora a fost efectuata prin mijloace automate si de a le transmite către alt operator indicat de dumneavoastră;
• dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații: contestati exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, S.C. TOPSEM CRIS SRL nu mai are nevoie de datele stocate iar dvs vă opuneti prelucrării;
• de a vă opune, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc. Acest drept de opoziție nu poate fi exercitat pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială);
• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) si instanței de judecata competente pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale. Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația de a informa S.C. TOPSEM CRIS SRL cât mai curând posibil. Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă veți putea adresa Societății S.C. TOPSEM CRIS SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa situată în TOPOLOG, Str. 1 Decembrie, nr. 87, cam. 1, jud. TULCEA. sau la adresa de email: office@topsem.ro.